# Name
1232 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1233 พิธีมงคลสมรส