# Name
1280 กิจกรรมจิตอาสา
1281 การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566