# Name
1402 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่3
1403 การในการประชุมพิจารณา/อนุมัติโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567