# Name
1364 การประชุมและจัดเตรียมสถานที่การจัดงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา 2566
1365 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566