# Name
1605 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1606 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้รับเกียรติจากนายธนภัทร เชียงทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ร่วมเป็นผู้ให้การประเมิน ครูผู้ช่วย จำนวน 10 ท่าน