# Name
1384 พิธีปิดโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin.ดี We Can Do!!!) ระดับภาคกลาง
1385 การมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารอบการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566