# Name
1313 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ร่วมกับสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
1314 การประชุมกิจกรรมแข่งขันกีฬา การอาชีพวังเกมส์ ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2566