# Name
800 ศึกษาดูงานศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
802 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา การฝึกทักษะและประสบการณ์/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ