# Name
903 นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 รับเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์
905 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์หลักสูตรและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ของสถานศึกษาคู่พัฒนา