# Name
1712 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ☝
1713 นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวด จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567