# Name
668 ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
669 แสดงความยินดีกับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา