# Name
1238 การเข้ารับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำประโยชน์ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
1239 ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรัชนิดา เกิดแก้ว ครูแผนกวิชาสามัญ เนื่องในโอกาสย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู