# Name
1386 พิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญา
1387 พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่31