# Name
1382 พิธีปิดและมองรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ประเภททีม ปวช. และ ปวส. ครั้งที่31 ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีกาาศึกษา 2566
1383 พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ครั้งที่31 ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566