# Name
1302 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566
1306 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบฟอร์ม และเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย