# Name
1750 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าชมบรรยากาศ และกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา (ช่วงบ่าย) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Up-skill / Re-skill TO BE NUMBER ONE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567
1751 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (Up-skill / Re-skill)