# Name
823 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน
824 ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ด้วยระบบ Zoom meeting