# Name
1107 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดี ให้วิทยาลัย"
1108 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566