# Name
1360 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566
1361 พิธีโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2