# Name
867 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย
868 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาเชิงบวกสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา" รุ่นที่ 2