# Name
1366 พิธีเปิดทักษะกลยุทธิ์ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา 2566
1367 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา 2566