# Name
1722 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนแบ่งเป็น4ฝ่าย โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24–26 เมษายน 2567
1723 อบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย์ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าตรวจเยี่ยมค่าย โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24–26 เมษายน 2567