# Name
688 ประกาศแจ้งกำหนดการการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปวช.๓ และกิจกรรมปฐมนิเทศ ปวช.๒
689 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการ ๑/๒๕๖๓