# Name
1270 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ กยศ. ทุกคน
1271 การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์