# Name
1672 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ จำนวน 14 แห่ง และมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ จำนวน 7 แห่ง (Memorandum of Understanding : MOU)
1673 นการประชุมคณะกรรมการจัดแผนการเรียนและตารางสอน จัดทำหลักสูตระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567