# Name
1394 โครงการรับบริจาคเลือด
1395 พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566