# Name
1307 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบฟอร์ม และเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่น
1308 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566