# Name
1396 พิธีการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
1397 พิธีเปิดการประชุมสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (รูปแบบองค์การ)