# Name
1300 ประชุมนิเทศติดตามผลการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
1301 การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะกลยุทธ์ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy)