# Name
780 ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔
781 ดร.วัชระ เกิดสิน มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ประจวบคีรีขันธ์