# Name
1430 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดการประเมินกิจกรรมแผนกสีขาวภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่3
1431 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาโครงงานคุณธรรมของแต่ละแผนกวิชา ให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังคุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ใจอาสา”