# Name
1315 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 31
1316 ประชุมเตรียมความพร้อมนักการ ภารโรง