# Name
1368 พิธีเปิดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากล วงดนตรีโฟล์คซอง วงดนตรีสากล ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566
1369 การแข่งขันทักษะงานฝีมือ ระดับ ปวช. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และรวมไปถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานอื่นๆ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา 2566