# Name
1272 พิธีเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ภาคกลาง
1273 การประชุมเตรียมความพร้อมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิขาชีพ และทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาขีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์