# Name
1635 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพและประเมินบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา 2567
1636 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้า การวัดผลและประเมินผลวิชาโครงงาน ของนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566