# Name
1738 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชา พ.ศ. 2567 โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาเป็นฐาน และอ้างอิงมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21
1739 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศ และคณะผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ