# Name
1309 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
1310 เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้มอบนโนบายแก่ประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ และระดับภาค