# Name
1388 วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
1389 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะสมรรถนะ และขีดความสามารถของบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน