ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:43:36

หัวข้อ : การประชุม ชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการนำเข้าข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:42:46

หัวข้อ : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับภาคกลางและภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:41:46

หัวข้อ : พิธีมงคลสมรส :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:41:05

หัวข้อ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:40:29

หัวข้อ : การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:39:49

หัวข้อ : การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566 :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:39:06

หัวข้อ : การปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566 :: เข้าชม :: 24


วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:38:19

หัวข้อ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:37:38

หัวข้อ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2562 และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 10