ข้อมูลสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
ที่ตั้ง เลขที่ ๕๐ ถนนปิ่นนดําริห์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๓ ไร่ ๑ งาน ๕๗.๔ ตารางวา
โทรศัพท์ ๐-๕๕๗๑-๑๐๙๐ โทรสาร ๐-๕๕๗๑-๑๒๐๐
Website https://www.kpt.ac.th
Facbook https://www.facebook.com/kpt.ac.th
E-mail kpptcd.@hotmail.com
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้กําแพงเพชร เปิดทําการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๘๒ แผนกช่างไม้ ปีการศึกษา ๒๕๐๓ ได้ขยายหลักสูตรเปิดสอนชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่าง ก่อสร้าง และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้กําแพงเพชรเป็นโรงเรียนการช่างกําแพงเพชร ภายหลังได้เปลี่ยน จากชั้นมัธยมอาชีวศึกษา เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สายอาชีพ) และจากชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงเป็นชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓

ปีการศึกษา ๒๕๑๙ เป็นโรงเรียนเทคนิคกําแพงเพชร วันที่๑ เมษายน ๒๕๒๓ ยกฐานะ จากโรงเรียน เทคนิคกําแพงเพชร เป็นวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรได้เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๐๓ ประเภทวิชาคหกรรมในปีการศึกษา ๒๕๑๙ และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๒๓ เปิดสอนระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๒๕ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๓๐ และระดับปริญญาตรี(ทล.บ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ตั้งอยู่ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีสถานที่ราชการอยู่ ตลอดแนวถนน ได้แก่ ที่ว่าการอําเภอเมือง พิพิธภัณฑ์ มีวัดที่สําคัญหลายแห่ง ได้แก่วัดคูยาง วัดนาควัชรโสภณ วัดบาง และวัดพระบรมธาตุ มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัดได้แก่ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยา คม โรงเรียนวัชรวิทยาและ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกําแพงเพชร โรงพยาบาลเอกชนเมืองกําแพงเพชรและโรงพยาบาลแพทย์บัณฑิต มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองได้แก่ สวนสาธารณสิริจิตอุทยาน ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร

กําแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ําของลําธารต่างๆเช่นคลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ําปิงที่เป็นแม่น้ําสําคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่ เหนือสุดจนใต้สุดกําแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญ กําแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบันจากหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกําแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน ๒ เมืองคือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของ แม่น้ําปิงและเมืองนครชุมอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ําปิง