แผนภูมิการจัดการบริหารสถานศึกษา

 

นายวิชัย ลำดวล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

 

นายอภิชาติ สร้อยระย้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

นายอนุชาติ แก้วมาลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวิชัย ลำดวล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ