แผนภูมิการจัดการบริหารสถานศึกษา

 

นายวัชระ เกิดสิน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

 

นายอภิชาติ สร้อยระย้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายอนุชาติ แก้วมาลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวิชัย ลำดวล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา