วิสัยทัศน์

  "แผนกวิชาโลหะการเป็นแหล่งผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

  สามารถไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้"

 พันธกิจ

  - จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตรงตามตลาดแรงงานควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม

  - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th