Image

ข้อมูลแผนกช่างเชื่อมโลหะ

แผนกโลหะการได้เปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2530 นับจนถึง พ.ศ. 2554 ได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ปัจจุบัน แผนกโลหะการมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนสาขางานเชื่อมโลหะ

3

จำนวนครูผู้สอน

-

จำนวนนักเรียน ปวช.

-

จำนวนนักเรียน ปวส.

-

จำนวนห้องเรียน