ปรัชญา

  "รอบรู้งานขาย ใส่ใจการตลาด เปรื่องปราชญ์วิทยา ใฝ่หาคุณธรรม"

  วิสัยทัศน์

  "มุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณวุฒิวิชาชีพตามสมรรถนะสาขาวิชาการตลาด มีความสามารถตรงตามความหมายของตลาดแรงงาน มีจรรณยาบรรณวิชาชีพ และความสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข"

  พันธกิจ

  - จัดการศึกษาด้านการตลาดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

  - พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานด้านการตลาด

  - พัฒนาทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th