ข้อมูลแผนก

  " " สาขาวิชาการตลาดได้เปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2543 นับจนถึง พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอนมาแล้วเป็นเวลา 13 ปี ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการตลาด และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ในระบบทวิภาคี โดยทำความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์อ " "

  หลักสูตรการเรียนการสอน

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการตลาด

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th