Image

ข้อมูลแผนกการตลาด

สาขาวิชาการตลาดได้เปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2543 นับจนถึง พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอนมาแล้วเป็นเวลา 13 ปี ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการตลาด และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ในระบบทวิภาคี โดยทำความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์อ

4

จำนวนครูผู้สอน

200

จำนวนนักเรียน ปวช.

80

จำนวนนักเรียน ปวส.

10

จำนวนห้องเรียน