วิสัยทัศน์

  "มุ่งสร้างและพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

 พันธกิจ

  - เปิดสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ให้มีมาตรฐานพัฒนาตามเทคโนโลยี

  - ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาผู้เรียน

  - ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

  - พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

  - ปลูกฝังให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th