ข้อมูลแผนก

  " แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยได้รับการสนับสนุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์จำนวน 1 ห้องเรียนพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด เพื่อสอนในระดับ ปวช. 2 และหลักสูตรระยะสั้น ต่อมาได้เปิดสอนในระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2548 โดยรับนักศึกษาจำนวน 40 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจนถึงปัจจุบัน "

  หลักสูตรการเรียนการสอน

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ

  แผนการเรียน ปรับปรุง(2556) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.]

  แผนการเรียน ปรับปรุง(2556) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.]

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th