Image

ข้อมูลแผนกคอมฯธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยได้รับการสนับสนุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์จำนวน 1 ห้องเรียนพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด เพื่อสอนในระดับ ปวช. 2 และหลักสูตรระยะสั้น ต่อมาได้เปิดสอนในระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2548 โดยรับนักศึกษาจำนวน 40 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจนถึงปัจจุบัน

4

จำนวนครูผู้สอน

200

จำนวนนักเรียน ปวช.

80

จำนวนนักเรียน ปวส.

10

จำนวนห้องเรียน