วิสัยทัศน์

  "มุ่งเน้นผลิตนักเรียนนักศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

  และตามมาตรฐานการศึกษา"

 พันธกิจ

  - จัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จริยธรรม

  - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th